top of page

Na této stránce Vám přinášíme informace ke komunikaci, která proběhla mezi Českým helsinským výborem a FN Thomayerova v Krči k "tzv: kauze poplatku za sezení rodiče u postele dítěte".

 

Za Český helsinský výbor lze konstatovat, že situace, která se odehrála ve FN Krč je velmi politováníhodná. Jsme přesvědčeni, že nedošlo ke zlému úmyslu a situace je jen výsledkem dlouhodobého podfinancování Českého zdravotnictví, kdy zdravotnický personál pracuje pod tlakem a mnohdy na hraně udržení funkční péče. Přesto jsme přesvědčeni, že nelze tuto situaci přenášet na dětské pacienty a jejich rodiče a stavět taktové bariéry mezi rodiče a nemocné děti. 

 

Jsme rádi, že vedení nemocnice reflektovat situaci a zrušilo neoprávněně vybíraný poplatek. Taktéž věříme, že dojde k vrácení poplatku nejen naší klientce, ale i dalším rodičům, od kterých byl poplatek vybrán a to z iniciativy nemocnice, bez toho, aniž by naše klientka musela učinit jakékoliv právní kroky. 

 

Jak jsme uvedli v dopise, jsme připraveni nejen s FN Thomayerova jednat o aktuálním stavu dodržování práv dětí a rodičů v konkrétním zařízení a napomoci narovnání případných dalších problematických situací. Jsme také připraven podpořit nemocnice při jednání s jejich zřizovateli tak, aby k podobným situacím nemuselo již nadále docházet. 

Níže zveřejňujeme celou komunikaci s vedením Fakultní Thomayerovy nemocnice s výzvou na zrušení poplatku za “sezení doprovodu u postele nemocného dítěte”. Současně s dopisem si můžete přečíst stanoviska JUDr. Barbory Steinlauf, MA, Ph.D.

Vážený pane řediteli,

obracíme se na vás jménem Českého helsinského výboru v zájmu zachování práv a důstojnosti pacientů, kteří jsou léčeni ve Vaší nemocnici. Jsme si vědomi náročnosti odborné práce, kterou lékaři i další zdravotnický personál FN Krč odvádí, a máme ji ve vysoké úctě.

 

V nedávné době se na nás však obrátila klientka, jejíž syn byl hospitalizován ve Vaší nemocnici. Podle informací, které nám poskytla, byla omezována její přítomnost u nezletilého syna jak na běžném oddělení, tak na oddělení JIP. Navíc jí nemocnice účtovala poplatek za to, že může sedět na židli jako doprovod nezletilého dítěte. Tento poplatek Vaše nemocnice uvádí i v ceníku Kliniky dětské chirurgie a traumatologie FTN a 3. LF UK.

 

Chápeme, že provoz nemocnice vyžaduje finanční opatření. Avšak poplatek ve výši 220 korun za půl dne a 330 korun za celý den za pronájem židle považujeme nejen za neetický, ale také za nelegální. 

 

Tuto situaci jsme konzultovali s advokátkou, JUDr. Barborou Steinlauf, expertkou na zdravotnické právo. K poplatku ve Vaší nemocnici uvádí: 

„Povinnost poskytovatele umožnit přítomnost rodičů u hospitalizovaného dítěte je povinností danou zákonem a dle Ústavního soudu ji nelze bez dalšího zpoplatnit. Pokud chce poskytovatel zdravotních služeb vybírat poplatek, musí ho vždy dobře zdůvodnit náklady, které mu skutečně vznikají nad rámec běžné provozní činnosti. V tomto případě se poplatek jeví jako prostředek pro odrazování rodičů od přítomnosti u hospitalizovaného dítěte, tedy vytváří překážku pro realizaci základního práva dětského pacienta.“

 

V příloze tohoto dopisu naleznete její stanovisko k otázce zpoplatnění přítomnosti zákonného zástupce u dětského pacienta.

 

Dále si dovolujeme Vás informovat o stanovisku MUDr. Davida Marxe, Ph.D., ředitele Sjednocené akreditační komise, který k tématu uvedl:

“Domnívám, že toto nastavení odporuje právu dětských pacientů na nepřetržitou přítomnost rodiče/opatrovníka, přičemž se nezdá, že by onen poplatek za židli znamenal, že se přítomnému rodiči dostane nějakého odpovídajícího protiplnění – pokud má totiž  poskytovatel zdravotních služeb zájem vybírat nějaké platby, musí být tyto podložené kalkulací a nákladem „navíc“ (náklad, který by, pokud by tam doprovázející osoba nebyla, nevznikl).”

 

Jako lidskoprávní organizace, která se zasazuje o dodržování práv dětí a jejich rodin, Vás proto žádáme o odstranění finančních bariér, které mohou být překážkou v této citlivé fázi péče o nemocné dítě.

 

Rozumíme potřebě udržovat finanční stabilitu a efektivitu provozu nemocnice. Přesto jsme přesvědčeni, že existují jiné možnosti, jak zajistit potřebné zdroje. Dovolujeme si tedy Vás vyzvat, abyste přehodnotil stávající politiku a z poplatkového ceníku odstranil poplatek za doprovázející osobu u lůžka pacienta.

 

Odstraněním poplatku za “pronájem židle u postele dětských pacientů” byste nepochybně zvýšil důvěru pacientů ve Vaši instituci. Zároveň byste měl jistotu, že špičkovou péči poskytujete spravedlivě a s ohledem na lidská práva.

 

Pro nalezení funkčního řešení této situace Vám navrhujeme společnou diskusi. Známe dobrou praxi některých nemocnic a rádi bychom s Vámi existující a osvědčené know-how sdíleli. Jsme přesvědčeni, že existuje řešení, které je přijatelné pro všechny strany.  

 

Prosíme o Vaši otevřenost k našemu návrhu a těšíme se na spolupráci pro dosažení pozitivních změn ve prospěch pacientů a jejich rodin.

 

S přáním všeho dobrého
Ágnes Bučinská Němečková a
JUDr. Václav Vlk za Český helsinský výbor

IMG-20231108-WA0001.jpg
IMG-20231107-WA0001(1).jpg
IMG-20240215-WA0000.jpg
bottom of page